Obchodní podmínky

Respektujeme přání a práva zákazníků a provozujeme tento obchod v souladu s platnou legislativou. U nás nakupujete BEZPEČNĚ a BEZ RIZIKA. Podle zákona garantujeme vrácení peněz při odstoupení a zaručujeme ochranu osobních údajů všech zákazníků.

Obchodní podmínky ve zkratce:

 • Používání našeho e-shopu je bezplatné.
 • Tím, že si vložíte do košíku zboží, vyplníte fakturační údaje a odešlete objednávku, uzavíráte kupní smlouvu.
 • Nakládání s Vašimi osobními údaji je upraveno Zásadami zpracování osobních údajů.
 • Při přebírání zásilky zkontrolujte, zda není poškozená. V takovém případě postupujte s reklamací u dopravce.
 • Od kupní smlouvy můžete, jako spotřebitel, odstoupit do 14 dní ode dne převzetí zboží. Zboží nesmí být použité, poškozené ani nesmí vykazovat známky používání. Zboží zasílejte spolu s dokladem o koupi na adresu Prodávajícího.
 • Svoje přání a stížnosti pište na údaje uvedené na stránce www.szerudashop.cz/kontakty či na rostislav.szeruda@seznam.cz

Prodávající

Mgr. Rostislav Szeruda, Adresa: Horní Dráhy 2881, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60961783, Spisová značka: 381005 - Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Kontaktní údaje uvedeny na stránce www.szerudashop.cz/kontakty

1) Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „www.szerudashop.cz“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.szerudashop.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující před odesláním objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.5. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

2) Vymezení pojmů

2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou knihy a další související zboží specifikované ve webovém rozhraní.

3) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, Kupující provádí objednávání zboží:

 • ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře či jinak) nebo
 • prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní email Prodávajícího.

3.2. Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží) a počet kusů zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

3.3. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

3.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

3.5. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

3.6. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

3.7. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o zboží, způsobu platby, způsobu a ceně dopravy a identifikační údaje Kupujícího.

3.8. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.9. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

3.10. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.11. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

3.12. Kupující může bez udání důvodu zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné.

3.13. Prodávající je oprávněn neakceptovat objednávku Kupujícího zejména v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

4) Platební a dodací podmínky

4.1. Společně s kupní cenou zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

4.2. Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 3 000 Kč) tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

4.3. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:

 • v hotovosti při platbě na dobírku
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány Shoptet Pay

Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady kupní ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

4.4. Způsob platby kupní ceny zboží zvolí Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

4.5. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena zboží splatná do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

4.7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby = číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.8. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě osobního převzetí nebo platby na dobírku expeduje zpravidla do 1 pracovního dne ode dne přijetí objednávky. Při bezhotovostní platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 1 pracovního dne ode dne připsání příslušné částky na svůj účet.

4.9. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.

4.10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

4.11. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

4.12. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

4.13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5) Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

b) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

c) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě alespoň odesláno. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení kupní ceny zboží. Vyjádření rovněž musí obsahovat identifikaci Kupujícího (kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu).

5.5. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požadoval. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.6. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny zboží a nákladů na dodání zboží.

5.8. Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu zboží a náklady na dodání zboží.

5.9. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

6) Odpovědnost za vady

6.1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až  2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

6.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Prodávající neodpovídá za vady zboží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil prodávající.

6.4. Kupující je povinen uplatnit nároky ze zjevných vad zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo při náležité pozornosti zjistit měl.

6.5. Kupující je povinen uplatnit nároky ze skrytých vad zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do šesti měsíců od převzetí zboží.

6.6. V případě, že zboží má vady, má Kupující právo zejména na odstranění vady zboží či na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

6.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo zejména na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady či na odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 těchto obchodních podmínek.

6.8. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že poskytl nesprávné nebo neúplné podklady pro dodání zboží nebo jednal v rozporu s kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami nebo pokyny Prodávajícího.

6.9. Práva z vadného plnění (dále též „reklamace“) je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího, a to např. prostřednictvím adresy elektronické pošty Prodávajícího rostislav.szeruda@seznam.cz, přičemž Kupující je povinen specifikovat reklamované zboží, důvod reklamace, přesný popis charakteru vad a množství vad zboží.

6.10. O reklamaci vydá Prodávající Kupujícímu potvrzení. Prodávající reklamaci vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se s Kupujícím nedohodl jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení.

7) Závěrečná ustanovení

7.1. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

7.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

7.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

7.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)

7.5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

7.6. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu rostislav.szeruda@seznam.cz.

7.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro řešení sporů on-line může kupující využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7.8. Prodávající a Kupující se výslovně dohodli, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly z kupní smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti s kupní smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, vykladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato kupní smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky, a to podle českého práva.

7.9. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

7.10. Pro Kupujícího je přístup na webové rozhraní bezúplatný́. Webové rozhraní Kupující navštěvuje a užívá na vlastní odpovědnost, kdy je zejména povinen dodržovat právní předpisy České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo zamezit přístupu každému, kdo porušuje pravidla stanovená těmito obchodními podmínkami. Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užitím informací nebo stahováním údajů z webového rozhraní z důvodu technických chyb a chyb výpočetní techniky, chyb v údajích, přerušení nebo zpoždění v provozování serveru, počítačového viru, ztráty zisku nebo dat Kupujícího, z důvodu neoprávněného přístupu k přenosům či datům Kupujícího a jejich změny či jiné ztráty.

7.11. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7.10.2022.